Afdeling 2.
Wijzigingen van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging


Art. 115.

In artikel 2, 1°, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, vervangen bij het decreet van 23 december 2010, wordt de zinsnede “decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”.


Art. 116.

In artikel 32septies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 1988, vervangen bij het decreet van 12 september 1990 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

in paragraaf 4, eerste en vijfde lid, wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”;
in paragraaf 4 wordt de zinsnede “milieu-” vervangen door de zinsnede “omgevings-”;
in paragraaf 5, eerste, derde en negende lid, wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”;
in paragraaf 6 wordt de zinsnede “decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, alle uitvoeringsbesluiten van dit decreet, evenals de bepalingen uit de betreffende milieuvergunning, door de exploitant van de hinderlijke inrichting” vervangen door de zinsnede “decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, alle uitvoeringsbesluiten van dit decreet, alsook de bepalingen uit de betreffende omgevingsvergunning, door de exploitant van de hinderlijke inrichting of activiteit”.

 


Art. 117.

In artikel 35bis, § 6, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 27 juni 2003, wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.


Art. 118.

In artikel 35ter van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

in paragraaf 2, eerste lid, a), wordt de zinsnede “het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid” en wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”;
in paragraaf 2, eerste lid, b), paragraaf 4, 1°, tweede alinea, en paragraaf 4, 2°, tweede alinea, e), wordt de zinsnede “milieu-” vervangen door de zinsnede “omgevings-”;
in paragraaf 4, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  a) in punt 1°, tweede lid, wordt de zinsnede “milieu-” vervangen door de zinsnede “omgevings-”;
  b) in punt 2°, eerste lid, wordt de zinsnede “een milieudeskundige in de discipline water vermeld in hoofdstuk 1.3 van titel II van het Vlarem, die daarvoor is erkend overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “een MER-deskundige in de discipline water, deeldomein oppervlakte- en afvalwater, die daarvoor in het Vlaamse Gewest is erkend met toepassing van de bepalingen van titel V, hoofdstuk 6, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid”;
  c) in punt 2°, tweede lid, e), wordt de zinsnede “milieu-” vervangen door de zinsnede “omgevings-”;
in paragraaf 7, 3°, a), en 5°, a), wordt de zinsnede “een overeenkomstig titel I van het Vlarem als hinderlijk ingedeelde inrichting” vervangen door de zinsnede “een inrichting of activiteit als vermeld op de indelingslijst, vermeld in artikel van 5.2.1, § 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”;
in paragraaf 8, tweede lid, a), en vierde lid, a), wordt de zinsnede “een overeenkomstig titel I van het Vlarem als hinderlijk ingedeelde inrichting” vervangen door de zinsnede “een inrichting of activiteit als vermeld op de indelingslijst, vermeld in artikel 5.2.1, § 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”;
in paragraaf 10 wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.

 


Art. 119.

In artikel 35quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

in paragraaf 1 wordt de zinsnede “milieu-” vervangen door de zinsnede “omgevings-” en wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”;
in paragraaf 2 wordt de zinsnede “hoofdstuk IIIbis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “titel V, hoofdstuk 6, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”.

Art. 120.

In artikel 35sexies, § 4, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990 en vervangen bij het decreet van 25 juni 1992, wordt de zinsnede “door een door de regering erkend laboratorium, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “door een laboratorium dat daarvoor in het Vlaamse Gewest is erkend met toepassing van de bepalingen van titel V, hoofdstuk 6, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”.