Art. 116.

In artikel 32septies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 1988, vervangen bij het decreet van 12 september 1990 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 4, eerste en vijfde lid, wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”;
2 in paragraaf 4 wordt de zinsnede “milieu-” vervangen door de zinsnede “omgevings-”;
3 in paragraaf 5, eerste, derde en negende lid, wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”;
4 in paragraaf 6 wordt de zinsnede “decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, alle uitvoeringsbesluiten van dit decreet, evenals de bepalingen uit de betreffende milieuvergunning, door de exploitant van de hinderlijke inrichting” vervangen door de zinsnede “decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, alle uitvoeringsbesluiten van dit decreet, alsook de bepalingen uit de betreffende omgevingsvergunning, door de exploitant van de hinderlijke inrichting of activiteit”.