Onderafdeling 2.
Onderzoek van het verzoek en het initiatief tot ambtshalve bijstelling van de omgevingsvergunning


Art. 88.

Het onderzoek van het verzoek en het initiatief tot ambtshalve bijstelling van de omgevingsvergunning gebeurt overeenkomstig de bepalingen van artikel 23 tot en met 27 en 29.

In afwijking van artikel 23 wordt voor een bijstelling van een project dat uitsluitend een tijdelijke inrichting omvat, geen openbaar onderzoek georganiseerd.


De omgevingsvergunningscommissie, vermeld in artikel 16, 1, verleent een advies over:

1 de bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden, vermeld in artikel 82, in de gevallen die de Vlaamse Regering bepaalt;
2 de bijstelling van het voorwerp en de duur van de omgevingsvergunning, vermeld in artikel 83.


De exploitant is verplicht aan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, en de adviesinstanties die erom vragen, alle beschikbare gegevens en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling.