Art. 117.

In artikel 35bis, § 6, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 27 juni 2003, wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.