Art. 118.

In artikel 35ter van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 2, eerste lid, a), wordt de zinsnede “het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid” en wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”;
2 in paragraaf 2, eerste lid, b), paragraaf 4, 1, tweede alinea, en paragraaf 4, 2, tweede alinea, e), wordt de zinsnede “milieu-” vervangen door de zinsnede “omgevings-”;
3 in paragraaf 4, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) in punt 1, tweede lid, wordt de zinsnede “milieu-” vervangen door de zinsnede “omgevings-”;
b) in punt 2, eerste lid, wordt de zinsnede “een milieudeskundige in de discipline water vermeld in hoofdstuk 1.3 van titel II van het Vlarem, die daarvoor is erkend overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “een MER-deskundige in de discipline water, deeldomein oppervlakte- en afvalwater, die daarvoor in het Vlaamse Gewest is erkend met toepassing van de bepalingen van titel V, hoofdstuk 6, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid”;
c) in punt 2, tweede lid, e), wordt de zinsnede “milieu-” vervangen door de zinsnede “omgevings-”;
4 in paragraaf 7, 3, a), en 5, a), wordt de zinsnede “een overeenkomstig titel I van het Vlarem als hinderlijk ingedeelde inrichting” vervangen door de zinsnede “een inrichting of activiteit als vermeld op de indelingslijst, vermeld in artikel van 5.2.1, 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”;
5 in paragraaf 8, tweede lid, a), en vierde lid, a), wordt de zinsnede “een overeenkomstig titel I van het Vlarem als hinderlijk ingedeelde inrichting” vervangen door de zinsnede “een inrichting of activiteit als vermeld op de indelingslijst, vermeld in artikel 5.2.1, 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”;
6 in paragraaf 10 wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.