Art. 119.

In artikel 35quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt de zinsnede “milieu-” vervangen door de zinsnede “omgevings-” en wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”;
2 in paragraaf 2 wordt de zinsnede “hoofdstuk IIIbis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “titel V, hoofdstuk 6, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”.