Afdeling 5.
Procedure voor het bijstellen van de omgevingsvergunning, vermeld in afdeling 1 en 2, in laatste administratieve aanleg


Art. 90.

1.

Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing over een verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling van de omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld bij:

1 de deputatie als het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was;
2 de Vlaamse Regering als de deputatie in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was.


Het beroep schorst de beslissing.

2.

De bepalingen van hoofdstuk 3 zijn van overeenkomstige toepassing op het instellen van, behandelen van en beslissen over het beroep.


Als geen beslissing is genomen binnen de vastgestelde of in voorkomend geval verlengde termijn als vermeld in artikel 66, 2, 2, wordt het beroep geacht te zijn afgewezen en wordt de bestreden beslissing als definitief aanzien.

Artikel 64 en artikel 66, 2/1, zijn niet van overeenkomstige toepassing.