Art. 124.

In artikel 12/2, 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning voor het slopen” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor het slopen”;
2 in het tweede lid wordt de zinsnede “artikelen 119 en 120 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening” vervangen door de zinsnede “artikel 4.3.3 en 4.3.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening” en worden de woorden “stedenbouwkundige vergunningsprocedure” vervangen door het woord “omgevingsvergunningsprocedure”.