Afdeling 5.
Wijzigingen van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer


Art. 125.

In artikel 7, 2, vijfde lid, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, worden de woorden “Bestendige Deputatie van de provincie” vervangen door het woord “deputatie”.


Art. 126.

In artikel 9, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en vervangen bij het decreet van 1 maart 2013, wordt de zinsnede “hoofdstuk IIIbis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “titel V, hoofdstuk 6, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”.


Art. 127.

In artikel 12 van hetzelfde decreet, hersteld bij het decreet van 1 maart 2013, wordt de zinsnede “hoofdstuk IIIbis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “titel V, hoofdstuk 6, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”.


Art. 128.

In artikel 28ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996, vervangen bij het decreet van 22 december 1999 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2001, 7 mei 2004, 18 december 2009 en 23 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 2, 7, a), wordt de zinsnede “een milieudeskundige die overeenkomstig titel II van het Vlarem is erkend in de discipline grondwater” vervangen door de zinsnede “een MER-deskundige in de discipline water, deeldomein geohydrologie die daarvoor in het Vlaamse Gewest is erkend met toepassing van de bepalingen van titel V, hoofdstuk 6, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”;
2 in paragraaf 3, eerste lid, 1, a) en b), wordt de zinsnede “het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”.

Art. 129.

In artikel 28quater, 2, 2, 1) en 2), van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010, worden de woorden “van het Vlarem” vervangen door de zinsnede “van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”.


Art. 130.

In artikel 28quinquies, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996, vervangen bij het decreet van 22 december 2000 en gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, wordt de zinsnede “het decreet betreffende de milieuvergunning d.d. 28 juni 1985” vervangen door de zinsnede “titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”.