Art. 125.

In artikel 7, 2, vijfde lid, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, worden de woorden “Bestendige Deputatie van de provincie” vervangen door het woord “deputatie”.