Afdeling 1.
Opheffingsbepalingen


Art. 386.

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, wordt opgeheven.