Art. 129.

In artikel 28quater, 2, 2, 1) en 2), van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010, worden de woorden “van het Vlarem” vervangen door de zinsnede “van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”.