Art. 131.

In artikel 47, tweede lid, van het Bosdecreet van 13 juni 1990, vervangen bij het decreet van 21 oktober 1997 en gewijzigd bij de decreten van 10 maart 2006, 12 december 2008, 20 april 2012 en 11 mei 2012, worden de woorden “de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor ontbossing” vervangen door de woorden “de vergunningsplicht voor ontbossing”.