Art. 132.

In artikel 87, vijfde lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 10 maart 2006, 7 december 2007, 20 april 2012 en 11 mei 2012, worden de woorden “de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor ontbossing” vervangen door de woorden “de vergunningsplicht voor ontbossing”.