Art. 392.

De inrichtingen die op de datum van de inwerkingtreding van dit decreet vergund of gemeld zijn, worden van rechtswege ingedeeld op grond van de indelingslijst, vastgesteld krachtens titel V van het DABM.