Art. 134.

In artikel 14bis, derde lid, van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, ingevoegd bij het decreet van 3 april 2009, worden de woorden “houder van de stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “houder van de omgevingsvergunning”.