Art. 135.

In artikel 20bis, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 3 april 2009, worden de woorden “houder van de stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “houder van de omgevingsvergunning”.