Art. 136.

In artikel 2.1.16 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt het woord “bestendige” opgeheven;
2 in paragraaf 2 wordt het woord “milieuvergunningscommissie” vervangen door het woord “omgevingsvergunningscommissie”.