Art. 140.

In artikel 2.1.23bis, 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 april 2006, wordt het woord “bestendige” opgeheven.