Art. 141.

In artikel 3.1.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995 en gewijzigd bij de decreten van 18 december 2002 en 21 december 2007, worden punt 1 en 2 vervangen door wat volgt:

“1 inrichtingen en activiteiten: de inrichtingen en activiteiten, vermeld in artikel 5.1.1, 8, en artikel 5.1.1, 1;

2 vergunningverlenende overheid: de overheid die de omgevingsvergunning, vermeld in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, kan afleveren;”.