Art. 142.

In artikel 3.2.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995 en gewijzigd bij de decreten van 27 maart 2009 en 23 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

in paragraaf 1, 3, 4, 5, eerste lid, en paragraaf 11 wordt het woord “inrichtingen” telkens vervangen door de woorden “inrichtingen of activiteiten”;
paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: “§ 2. De Vlaamse Regering wijst de inrichtingen of activiteiten van de tweede klasse aan waarvoor de exploitant een milieucoördinator moet aanstellen.”;
in paragraaf 3 wordt het woord “inrichting” vervangen door de woorden “inrichting of activiteit”;
in paragraaf 11, tweede lid, wordt de zinsnede “hoofdstuk IIIbis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “titel V, hoofdstuk 6”.