Art. 143.

In artikel 3.2.2, 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in punt e) wordt het woord “inrichting” vervangen door de woorden “inrichting of activiteit”;
2

er wordt een punt f) toegevoegd, dat luidt als volgt:

“f) medewerking te verlenen en informatie aan te reiken bij de uitvoering van de evaluaties, vermeld in artikel 5.4.11.”.