Art. 144.

In artikel 3.2.3, 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995, worden de woorden “sectorale voorwaarden” vervangen door de woorden “sectorale milieuvoorwaarden”.