Art. 146.

In artikel 3.3.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995 en gewijzigd bij de decreten van 6 februari 2004 en 27 maart 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt het woord “inrichtingen” telkens vervangen door de woorden “inrichtingen of activiteiten”;
2 in paragraaf 5 wordt de zinsnede “hoofdstuk IIIbis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “titel V, hoofdstuk 6”.