Art. 147.

In artikel 3.4.1, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995, wordt het woord “inrichting” telkens vervangen door de woorden “inrichting of activiteit” en worden de woorden “sectorale voorwaarden” vervangen door de woorden “sectorale milieuvoorwaarden”.