Art. 148.

In artikel 3.4.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995 en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt het woord “inrichting” telkens vervangen door de woorden “inrichting of activiteit” en worden de woorden “sectorale voorwaarden” vervangen door de woorden “sectorale milieuvoorwaarden”;
2 in paragraaf 2 wordt het woord “inrichting” vervangen door de woorden “inrichting of activiteit”.