Art. 149.

In artikel 3.4.3, 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, wordt de zinsnede “sectorale voorwaarden of in de vergunning, de exploitant van een inrichting” vervangen door de zinsnede “sectorale milieuvoorwaarden of in de omgevingsvergunning, de exploitant van een inrichting of activiteit”.