Art. 150.

In artikel 3.5.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt het woord “inrichtingen” vervangen door de woorden “inrichtingen of activiteiten” en worden de woorden “sectorale voorwaarden” vervangen door de woorden “sectorale milieuvoorwaarden”;
2 in het tweede lid wordt het woord “inrichtingen” vervangen door de woorden “inrichtingen of activiteiten”.