Art. 151.

In artikel 3.7.1, 1 en 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995 en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2007, wordt het woord “inrichting” vervangen door de woorden “inrichting of activiteit”.