Art. 153.

In artikel 4.1.6, 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en gewijzigd bij het decreet van 27 april 2007, wordt de zinsnede “4.3.5, 1, en 4.5.3, 1” vervangen door de zinsnede “of in voorkomend geval bij haar advies als vermeld in artikel 4.3.4, 4, tweede lid, en artikel 4.5.2, 4”.