Art. 154.

In artikel 4.1.7, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002, wordt het woord “daarover” vervangen door de woorden “over het rapport of de rapporten”.