Art. 155.

In artikel 4.3.2, 1, 2, 2bis, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2012, wordt het tweede lid telkens vervangen door wat volgt:

“De verplichting tot het uitvoeren van een project-m.e.r. geldt niet voor de loutere hernieuwing van de omgevingsvergunning en de omzetting, vermeld in artikel 70 respectievelijk 390 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, tenzij de loutere hernieuwing van de vergunning of de omzetting betrekking heeft op activiteiten die fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben.”.