Art. 157.

In titel IV, hoofdstuk III, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 23 maart 2012, wordt het opschrift van afdeling II vervangen door wat volgt: “Afdeling II. — Aanmelding en inhoudsafbakening van het voorgenomen project-MER”.