Art. 394.

1.

Milieueffectrapportages over projecten waarvoor de kennisgeving, vermeld in artikel 4.3.4, 2, van het DABM, ter beschikking is gesteld van de administratie die bevoegd is voor milieueffectrapportage, vr de datum van de inwerkingtreding van dit decreet, worden uitgevoerd overeenkomstig de procedure die van toepassing was op de datum van de terbeschikkingstelling van de kennisgeving.

2.

Omgevingsveiligheidsrapportages waarvoor een beslissing van de afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportage overeenkomstig artikel 4.5.2, 3, van het DABM, is tussengekomen voor de datum van inwerkingtreding van dit decreet, worden uitgevoerd overeenkomstig de procedure die van toepassing was op dat ogenblik.

3.

De datum van inwerkingtreding van dit decreet, vermeld in paragraaf 1 en paragraaf 2, is een van de volgende data:

1 1 januari 2018 voor aanvragen, meldingen, verzoeken of initiatieven die voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 397, 4;
2 de datum aangegeven door het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 397, 3, tweede lid, 2, voor aanvragen, meldingen, verzoeken of initiatieven waarvoor punt 1 niet van toepassing is;
3 23 februari 2017 voor alle andere aanvragen, meldingen, verzoeken of initiatieven.