Art. 395.

De Vlaamse Regering evalueert de werking van dit decreet drie jaar na de inwerkingtreding ervan.


Het evaluatierapport dat mogelijke beleidsaanbevelingen bevat, wordt ter informatie voorgelegd aan het Vlaams Parlement.