Afdeling 20.
Wijzigingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming


Art. 234.

In artikel 2 van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 25 mei 2012, wordt punt 31 opgeheven.


Art. 235.

In artikel 7, 1, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt het woord “Bestendige” opgeheven.


Art. 236.

In artikel 11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2012, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:


“1 als op de grond waar de bodemverontreiniging tot stand is gekomen, een inrichting of activiteit gevestigd is die vergunnings- of meldingsplichtig is krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid: de exploitant, vermeld in titel V;”.


Art. 237.

In artikel 16 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 25 mei 2012, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt:


“ 2. Als de emissie waardoor de bodemverontreiniging tot stand is gebracht afkomstig is van een inrichting of activiteit die vergunnings- of meldingsplichtig is krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, is de exploitant van de inrichting of activiteit, vermeld in titel V, echter aansprakelijk.”.


Art. 238.

In artikel 22, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2012, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:


“1 als op de grond waar de bodemverontreiniging tot stand is gekomen, een inrichting of activiteit gevestigd is die vergunnings- of meldingsplichtig is krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid: de exploitant vermeld in titel V;”.


Art. 239.

In artikel 33bis, 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 mei 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in het eerste lid wordt de zinsnede “risico-inrichtingen die vergunningsplichtig zijn overeenkomstig artikel 4, 1, van het Milieuvergunningsdecreet” vervangen door de zinsnede “risico-inrichtingen die vergunningsplichtig zijn krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”;


2 in het tweede lid wordt het woord “milieuvergunningsaanvraag” vervangen door het woord “omgevingsvergunningsaanvraag”.


Art. 240.

In titel III, hoofdstuk V, afdeling I, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2012, wordt in het opschrift van onderafdeling V de zinsnede “melding, milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “meldingsakte of omgevingsvergunning”.


Art. 241.

Artikel 54 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2012, wordt vervangen door wat volgt:


“Art. 54. Als de bodemsaneringswerken handelingen, inrichtingen of activiteiten omvatten die meldings- of vergunningsplichtig zijn krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid of krachtens titel IV, hoofdstuk II, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, geldt het conformiteitsattest als meldingsakte of omgevingsvergunning.”.


Art. 242.

In hoofdstuk V, afdeling II, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, wordt in het opschrift van onderafdeling V het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.


Art. 243.

In artikel 69 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2012, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt:


“ 3. Als de veiligheidsmaatregelen handelingen, inrichtingen of activiteiten omvatten die meldings- of vergunningsplichtig zijn krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid of krachtens titel IV, hoofdstuk II, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, geldt het conformiteitsattest als meldingsakte of omgevingsvergunning.”.


Art. 244.

In artikel 70 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt:


“ 3. Als de voorzorgsmaatregelen handelingen, inrichtingen of activiteiten omvatten die meldings- of vergunningsplichtig zijn krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid of krachtens titel IV, hoofdstuk II, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, geldt het conformiteitsattest als meldingsakte of omgevingsvergunning.”.


Art. 245.

In artikel 75, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2012, wordt punt 2 vervangen door wat volgt:


“2 een grond waarop een inrichting of activiteit is gevestigd die krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ingedeeld wordt in de eerste klasse;”.


Art. 246.

Artikel 77 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2012, wordt vervangen door wat volgt:


“Art. 77. Als de maatregelen, vermeld in artikel 76, 2, handelingen, inrichtingen of activiteiten omvatten die meldings- of vergunningsplichtig zijn krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid of krachtens titel IV, hoofdstuk II, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, geldt de beslissing van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 76, 2, als meldingsakte of omgevingsvergunning.”.


Art. 247.

In artikel 80 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2012, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:


“1 de exploitant, vermeld in titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, als op de grond waar de bodemverontreiniging tot stand is gekomen een inrichting of activiteit gevestigd is die vergunnings- of meldingsplichtig is krachtens titel V;”.


Art. 248.

In artikel 146, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 25 mei 2012, wordt punt 3 vervangen door wat volgt:


“3 de personen, vermeld in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.”.