Art. 160.

In artikel 4.3.6 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zinsnede “de in artikel 4.3.5, § 1, bedoelde inhoudsafbakening en bijzondere richtlijnen” vervangen door de zinsnede “in voorkomend geval met het advies, vermeld in artikel 4.3.4, § 4, tweede lid”;
in paragraaf 3 wordt de zin “De MER-coördinator en zijn team moeten in voorkomend geval de aanvullende bijzondere schriftelijke richtlijnen van de administratie, als aanvulling op de afgebakende inhoud en de bijzondere richtlijnen bedoeld in artikel 4.3.5, § 1, in acht nemen.” opgeheven.