Art. 236.

In artikel 11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2012, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:


“1 als op de grond waar de bodemverontreiniging tot stand is gekomen, een inrichting of activiteit gevestigd is die vergunnings- of meldingsplichtig is krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid: de exploitant, vermeld in titel V;”.