Art. 161.

In artikel 4.3.7, 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002, wordt de zinsnede “de beslissing, bedoeld in artikel 4.3.5, 1,” vervangen door de zinsnede “het advies, vermeld in artikel 4.3.4, 4, tweede lid,”.