Art. 239.

In artikel 33bis, 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 mei 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in het eerste lid wordt de zinsnede “risico-inrichtingen die vergunningsplichtig zijn overeenkomstig artikel 4, 1, van het Milieuvergunningsdecreet” vervangen door de zinsnede “risico-inrichtingen die vergunningsplichtig zijn krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”;


2 in het tweede lid wordt het woord “milieuvergunningsaanvraag” vervangen door het woord “omgevingsvergunningsaanvraag”.