Art. 240.

In titel III, hoofdstuk V, afdeling I, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2012, wordt in het opschrift van onderafdeling V de zinsnede “melding, milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “meldingsakte of omgevingsvergunning”.