Art. 242.

In hoofdstuk V, afdeling II, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, wordt in het opschrift van onderafdeling V het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.