Art. 246.

Artikel 77 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2012, wordt vervangen door wat volgt:


“Art. 77. Als de maatregelen, vermeld in artikel 76, 2, handelingen, inrichtingen of activiteiten omvatten die meldings- of vergunningsplichtig zijn krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid of krachtens titel IV, hoofdstuk II, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, geldt de beslissing van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 76, 2, als meldingsakte of omgevingsvergunning.”.