Art. 248.

In artikel 146, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 25 mei 2012, wordt punt 3 vervangen door wat volgt:


“3 de personen, vermeld in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.”.