Art. 164.

In artikel 4.4.1, 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002, wordt de zinsnede “het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening” vervangen door de zinsnede “de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening”.