Art. 165.

In artikel 4.5.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, 2, wordt de zinsnede “decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”;

2 aan paragraaf 1 wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt:

“Voor de loutere hernieuwing van de omgevingsvergunning moet geen omgevingsveiligheidsrapport opgemaakt worden.”;

3 in paragraaf 3 worden de woorden “een reeds voor deze inrichting goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport kan worden gebruikt om te worden gevoegd bij de vergunningsaanvraag” vervangen door de woorden “er geen bijwerking nodig is van een reeds voor deze inrichting goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport”;

4 in paragraaf 6 worden de woorden “, het omgevingsveiligheidsrapport vermeld in paragraaf 3” opgeheven.