Art. 168.

In artikel 4.5.5, 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002, wordt de zinsnede “de aanvullende bijzondere schriftelijke richtlijnen van de administratie als aanvulling op de afgebakende inhoud, bedoeld in artikel 4.5.3, 1, 1 en 2,” vervangen door de zinsnede “het advies, vermeld in artikel 4.5.2, 4,”.