Art. 169.

Artikel 4.5.7 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 4.5.7. 1. Op de wijze, vermeld in de wetgeving van de desbetreffende vergunningsprocedure, bezorgt de initiatiefnemer het OVR aan de overheid die in eerste aanleg een beslissing zal nemen over de vergunningsaanvraag voor het project.

De initiatiefnemer kan aan de overheid, vermeld in het eerste lid, vragen dat bepaalde delen uit het OVR aan het openbaar onderzoek binnen de vergunningsprocedure worden onttrokken. De Vlaamse Regering kan de nadere regels daarvoor bepalen.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de samenwerking en informatie-uitwisseling van de administratie met de administraties betrokken in de vergunningsprocedure.

2. Na raadpleging van de adviesverlenende instanties en na afsluiting van het openbaar onderzoek van de vergunningsprocedure, toetst de administratie het OVR inhoudelijk:

1 aan de beslissing, vermeld in artikel 4.5.2, 3;
2 aan de beschrijving van de inhoudelijke aanpak van het OVR, vermeld in artikel 4.5.2, 1, tweede lid, 7;
3 in voorkomend geval aan het advies, vermeld in artikel 4.5.2, 4;
4 aan de vereiste gegevens, vermeld in artikel 4.5.6;
5 aan de adviezen, opmerkingen en commentaren van de instanties en het publiek over het OVR, verstrekt naar aanleiding van het openbaar onderzoek;
6 in voorkomend geval aan de adviezen, opmerkingen en commentaren van de bevoegde autoriteiten, vermeld in artikel 4.5.2, 2, en het publiek over het OVR, verstrekt naar aanleiding van het openbaar onderzoek in grensoverschrijdend verband.

Het resultaat van de toetsing wordt opgenomen in het OVR-verslag en leidt tot de goed- of afkeuring van het OVR.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de wijze van raadpleging van de adviesverlenende instanties, vermeld in het eerste lid, en van de bevoegde autoriteiten, vermeld in het eerste lid, 5, door de administratie.

3. De administratie bezorgt haar beslissing over de goed- of afkeuring van het OVR:

1 aan de initiatiefnemer;
2 aan de administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen die de Vlaamse Regering heeft aangewezen;
3 in voorkomend geval aan de bevoegde autoriteiten, vermeld in artikel 4.5.2, 2;
4 aan de overheid die in eerste aanleg een beslissing zal nemen over de vergunningsaanvraag voor het project.

De beslissing bevat ook een afschrift van het OVR-verslag, vermeld in paragraaf 2, tweede lid.

4. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de goed- of afkeuring van het OVR en de bekendmaking ervan.”.