Art. 170.

In artikel 4.5.8 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:

“ 1. Vanaf de betekening van de beslissing, vermeld in artikel 4.5.7, 3, liggen het OVR, het OVR-verslag, vermeld in artikel 4.5.7, 2, tweede lid, en in voorkomend geval het advies, vermeld in artikel 4.5.2, 4, ter inzage bij de administratie.”;

2 in paragraaf 2 wordt de zinsnede “artikel 8, 5, van het decreet van 18 mei 1999” vervangen door de zinsnede “artikel 15 van het decreet van 26 maart 2004”;

3 in paragraaf 4 wordt de zinsnede “bedoeld in artikel 4.5.2, 4” telkens vervangen door de zinsnede “vermeld in artikel 4.5.2, 2”.