Art. 250.

In artikel 47, 2, 1, van hetzelfde decreet, wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit”.